Xếp hạng VIP
max2
Level 7: Thạch Anh Tanzanite Tổng cược hợp lệ yêu cầu :
VND 25,000,000,000.00
max1
Level 6: Kim Cương Tổng cược hợp lệ yêu cầu :
VND 12,000,000,000.00
5
Level 5: Lam Ngọc Tổng cược hợp lệ yêu cầu :
VND 5,000,000,000.00
4
Level 4: Hồng Ngọc Tổng cược hợp lệ yêu cầu :
VND 2,000,000,000.00
3
Level 3: Ngọc Lục Bảo Tổng cược hợp lệ yêu cầu :
VND 700,000,000.00
2
Level 2: Hoàng Ngọc Tổng cược hợp lệ yêu cầu :
VND 350,000,000.00
1
Level 1: Thạch Anh Tím Tổng cược hợp lệ yêu cầu :
VND 0.00